Договори (Поліси) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі по тексту – «Поліс») можуть набувати наступних статусів:

1. Діючий
2. Зіпсований
3. Дублікат
4. Переоформлений
5. Достроково припинений
6. Втрачений

1. Діючий:

1.1. Визначення та порядок оформлення:
Поліс, виписаний згідно норм законодавчих та підзаконних актів, внутрішніх інструкцій страхової компанії вважається «Діючим».

2. Зіпсований

2.1. Визначення та порядок оформлення:
Бланк полісу з виправленнями та закресленнями в одному або кількох Розділах, особливо тих, що можуть впливати на юридичний статус та термін дії договору (Наприклад розділи: 1.«Страховик»; 3.«Строк дії договору»; 5.«Розмір франшизи»; 7.«Забезпечений транспортний засіб»; 8.«Особливі умови використання забезпеченого ТЗ»; 10.«Страховий платіж») вважається зіпсованим.
Бланк такого полісу (Оригінал та Копія) вилучається, і на ньому з нижнього лівого до верхнього правого кута проводиться лінія через весь поліс. Зверху на лінії пишеться слово «Зіпсовано», а знизу під лінією – дата псування.
Якщо поліс (оригінал) виданий Страхувальнику, то для можливості вважати його «Зіпсованим» необхідно мати і Оригінал, і Копію. Дата псування, яка зазначається – дата оформлення полісу.

3. Дублікат

3.1. Визначення та порядок оформлення:
«Дублікатом» рахується виключно страховий поліс, виписаний через втрату оригіналу полісу на підставі заяви Страхувальника виключно в період дії такого оригіналу. «Дублікат» полісу оформлюється на новому бланку полісу, в який переносяться усі відомості, що містилися у попередньому (діючому) полісі. Таким чином, новими є лише «серія» та «номер» полісу, а також «Дата укладення договору» (заповнюється датою оформлення дублікату). В розділ «11. Примітки» представником страховика, який оформляв дублікат, обов’язково вноситься запис наступного змісту: «Дублікат, на заміну Поліса серії__№ _____». Відомості про спеціальний знак державного зразка переносяться (без змін) з попереднього полісу, якщо такий знак не переоформлявся або зазначаються відомості про новий спеціальний знак, виданий на заміну попередньо оформленому. Дати початку та закінчення строку дії полісу залишаються без змін.

При оформленні полісу зі статусом «Дублікат», Страхувальник повинен надати документ, підтверджуючий його особу.

Поліс зі статусом «Дублікат» оформляється виключно працівником страхової компанії шляхом внесення в внутрішню програму з подальшим його друком на принтері. Будь-які інші варіанти видачі такого «Дублікату» (рукописний тощо) – виключені.

4. Переоформлений

4.1. Визначення та порядок оформлення:
«Переоформлення» полісу – це видача нового полісу на заміну існуючому (чинному) полісу (або чинному дублікату) без змін його фінансової складової та істотних умов страхування (в тому числі дані щодо дати початку та закінчення строку дії полісу, Страхувальника за таким полісом, забезпеченого транспортного засобу, території переважного використання змінюватись не можуть) на підставі заяви Страхувальника.
Таким чином переоформлення полісу допускається у разі зміни або виявленні помилок у відображенні деяких ідентифікуючих відомостей, як то уточнення чи корегування:
• прізвища, ім’я страхувальника (причому зміна страхувальника виключена);
• адреси страхувальника (лише у випадку незмінності місця реєстрації транспортного засобу);
• реквізитів документів, що посвідчують особу – страхувальника;
• державного реєстраційного знаку (в т.ч. у разі його заміни) застрахованого транспортного засобу, по відношенню до якого був виданий попередній (діючий) поліс;
• помилок у зазначенні VIN коду забезпеченого транспортного засобу (тільки за умови незмінності забезпеченого транспортного засобу).
При переоформленні полісу всі позиції залишаються без змін, крім відомостей, що змінюються та стали причиною переоформлення. У розділі «Дата укладення договору» зазначається дата переоформлення полісу.
В розділ «11. Примітки» працівником компанії, який переоформлював поліс, обов’язково вноситься запис наступного змісту: «Переоформлений, на заміну Поліса серії___ №_________». Відомості про спеціальний знак державного зразка переносяться (без змін) з попереднього полісу, якщо такий знак не переоформлявся або зазначаються відомості про новий спеціальний знак, виданий на заміну попередньо оформленому.

При оформленні полісу зі статусом «Переоформлений», Страхувальник повинен надати документ, підтверджуючий його особу. У випадку уточнення (виправлення) VIN коду забезпеченого транспортного засобу або державного номерного знаку необхідно додати завірену Страхувальником копію технічного паспорту ТЗ.

При необхідності внесення змін, що виходять за вищеозначені межі, дія договору достроково припиняється та укладається новий договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Поліс зі статусом «Переоформлений» оформляється виключно працівником страхової компанії шляхом внесення в внутрішню програму з подальшим його друком на принтері. Будь-які інші варіанти переоформлення (рукописний тощо) – виключені.

5. Достроково припинений

5.1. Визначення та порядок оформлення:
Поліс зі статусом «Достроково припинений» використовується в разі суттєвих змін в полісі ОСЦПВ ВНТЗ, які не підпадають під статуси «Зіпсований», «Дублікат» та «Переоформлений», а саме: зміни Страхувальника за полісом, предмету договору страхування (забезпеченого транспортного засобу), ступеню ризику (режиму експлуатації (наприклад: режим «таксі»), допуску водіїв зі стажем до 3-х років, місця переважної експлуатації транспортного засобу тощо), незалежно від причин таких змін (продаж, обмін, втрата, припинення експлуатації, передача в оренду транспортного засобу тощо).

При оформленні полісу зі статусом «Достроково припинений», Страхувальник повинен надати документ, підтверджуючий його особу та ідентифікаційний податковий номер.

Залишок коштів, які повертаються Страхувальнику при розрахунку суми повернення страхового платежу може отримати тільки сам Страхувальник. За його письмово викладеним в Заяві бажанням залишок страхового платежу може бути зарахований в рахунок іншого Договору/полісу страхування. Іншим особам залишки страхового платежу не повертаються.

Поліс зі статусом «Достроково припинений» оформляється виключно працівником компанії шляхом внесення в внутрішню програму з подальшим його друком на принтері. Будь-які інші варіанти дострокового припинення (рукописний тощо) – виключені.

УВАГА! При оформленні полісів зі статусом «Дублікат», «Переоформлений» та «Достроково припинений» Страхувальник – юридична особа замість Заяви, надає офіційний лист на ім’я Страховика з вказаною датою підписання даного листа та підписом керівника, завіреного мокрою печаткою.
В листі повинні бути чітко вказані: серія та номер полісу, статус якого потрібно змінити та причина зміни статусу.

6. Втрачений
6.1. Визначення та порядок оформлення:
6.1.1. «Втраченим» полісом рахується чистий бланк страхового полісу, втрачений відповідальною особою. При втраті бланку полісу відповідальна особа повинна надати Пояснювальну записку.
6.2. Пояснювальна записка є підставою для проведення Службою безпеки страхової компанії службового розслідування, зокрема, причин втрати. Служба безпеки складає акт про втрату із зазначенням їх причин, вживає можливих заходів для повернення втрачених бланків та притягнення до відповідальності винної у втраті особи.